در زبان انگلیسی واژه های
Fri
END ( دوست )
Boyfri
END ( دوست پسر )
Girlfri
END (دوست دختر )
BestFri
END (بهترین دوست)
همگی سه حرف

END
(خاتمه)
را بهمراه دارند...
اما کلمه
FamILY
(خانواده)
سه حرف
" ILY"
را دارد
که همان مخفف
"I Love You"
می باشد ,,
و جالب است بدانید
FAMILY= Father And Mother I Love You